founder

chiu hang mei mary grace

ba(as)|march|hkia|ap(i)|beampro 

founder

yung chung kwong sunny

ba(as)|march|hkia|ap(i)

studio

c o c o o n   a r c h i t e c t u r e

T : 2352 0686 

F : 2352 2638

A : s604, block a, pmq, 35 aberdeen street, central

© 2010   by   c o c o o n   a r c h i t e c t u r e